ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗΑνακοινώσεις, 11/12/2018
Περισσότερες ανακοινώσεις

Προκήρυξη θέσης ΠΔ407 (Ιταλική Γλώσσα)

Η Φιλοσοφική Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα /μια (1) διδάσκοντα/ουσα πλήρους απασχόλησης κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για πέντε μήνες, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, για τη διδασκαλία μαθημάτων που εμπίπτουν στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: «Ιταλική Γλώσσα και ορολογία»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018 στην Κοσμητεία της Σχολής (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου – 74100) αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά: (α) σχετική αίτηση, (β) πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο ή σε συναφές με αυτό (σε περίπτωση απόκτησης τίτλων σπουδών στο εξωτερικό απαιτείται επίσημη μετάφραση και βεβαίωση αναγνώρισης του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), (γ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με συνάφεια στα αντικείμενα της Φιλοσοφικής Σχολής, (δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα και (ε) δημοσιεύσεις – επιστημονικές εργασίες. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής, τηλ.: (28310)77780, fax: (28310)77782 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dean@phl.uoc.gr

Η Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής

Καθηγήτρια Λουκία Αθανασάκη

επισυναπτόμενο