ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


Οδηγίες προς συγγραφείς / επιμελητές

Στην Αριάδνη γίνονται δεκτές πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά

Οι εργασίες δημοσιεύονται με προσωπική ευθύνη των συγγραφέων ως προς το περιεχόμενο και τη γλωσσική τους μορφή, τα πνευματικά δικαιώματα π.χ. του ενδεχόμενου εικονογραφικού υλικού κ.λ.π. Οι εργασίες πρέπει να κατατίθενται στην τελική τους μορφή, πρoτού σταλούν στους κριτές. Τα κείμενα κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (MS Word και PDF) στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, στη διεύθυνση: dean@phl.uoc.gr .

Η υποβολή κειμένων προς δημοσίευση είναι ανοιχτή και εκτός της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι εργασίες που υποβάλλονται, αποστέλλονται ανώνυμα από τη Συντακτική Επιτροπή σε εξωτερικούς κριτές, για τους οποίους επίσης τηρείται αυστηρή ανωνυμία. Οι συγγραφείς λαμβάνουν ηλεκτρονικό ανάτυπο (σε μορφή PDF) της δημοσιευμένης εργασίας τους και δύο αντίτυπα του τόμου του περιοδικού.

Οι συγγραφείς παρακαλούνται να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες (σε αντίθετη περίπτωση, τα κείμενα θα επιστρέφονται προς διόρθωση):

 1. Προετοιμασία
  • Κείμενο: με διπλό διάστιχο, επαρκή περιθώρια, και γραμματοσειρές μεγέθους 12 (κείμενο και σημειώσει)
  • Στοιχεία συγγραφέα: στην πρώτη σελίδα του κειμένου αναγράφονται ο τίτλος της μελέτης και το όνομα/τα ονόματα του/των συγγραφέα/ων, στη δε τελευταία σελίδα το όνομα, ο τίτλος, η ιδιότητα, και η ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση του/τους.
  • Σημειώσεις: είναι υποσελίδιες με συνεχή αρίθμηση. Σημείωση που αναφέρεται στον τίτλο της μελέτης διακρίνεται με αστερίσκο. Ευχαριστίες, ειδικές συντομογραφίες, πηγές κειμένων κ.λ.π. αναγράφονται στην πρώτη σημείωση.
  • Έκταση: κείμενο και υποσημειώσεις δεν ξεπερνούν τις 8000 λέξεις
  • Γενική βιβλιογραφία: περιλαμβάνεται στο τέλος του κειμένου (βλ. παρακάτω, 4). Δεν προσμετράται στην προαναφερθείσα έκταση
  • Εικόνες, σχέδια, χάρτες: παρουσιάζονται σε χωριστό κατάλογο εικόνων, με τις λεζάντες, την πηγή κάθε εικόνας, το copyright κ.τ.λ.
  • Περίληψη: κάθε μελέτη συνοδεύεται από περίληψη έως 200 λέξεις στην αγγλική γλώσσα.

 2. Βιβλιογραφικές παραπομπές
  • Περιλαμβάνουν
   1. το επώνυμο του συγγραφέα του έργου
   2. το έτος έκδοσης
   3. τις ακριβείς σελίδες (σημειώσεις, εικόνες, πίνακες, κ.λ.π)
  •  
  • Ενσωματώνονται
   • (α) στο κυρίως κείμενο μέσα σε παρένθεση, π.χ.
    1. ... κεντρικός άξονας της πολιτικής των Αρσενιατών ήταν η "ακρίβεια" (Γουναρίδης 1999, 196)..
    2. Κατά τον Γουναρίδη (1999, 196) κεντρικός άξονας της πολιτικής των Αρσενιατών ...
   • (β) στις υποσημειώσεις, σε παρένθεση (όπ.π. 1, 2) ή ανεξάρτητα, π.χ.
    1. Για την "ακρίβεια" ως άξονα της πολιτικής των Αρσενιατών βλ. Γουναρίδη 1999, 196
  •  
  • Ειδικά παραδείγματα
  • Έργα επίτομα - άρθρα - μελέτες σε περιοδικά, τόμους, εγκυκλοπαίδειες
  • 1 Νεχαμάς 2001, 157.
  • 2 Herdeen 1992, εικ. 16β.
  • 3 Carr 1995, 122 σημ. 4.
  • 4 Morris 1997, 81, εικ. 12.
  •  
  • Έργα πολύτομα
  • 1 Plamenatz, 1963.1, 116-55.
  •  
  • Πολλά αναφερόμενα έργα
  • 1 Καστοριάδης 2001, 33-49.
  • Βλ. επίσης Derrida 1990,82-87.
  • Koyre 1990, 83.
  •  
  • Πολλαπλές αναφορές στον ίδιο συγγραφέα ή έργο
  • 1 Κωνσταντινίδης 1998, 1999. Jones 1983, 47-106, Jones 1990, 306. Frede 1998α, 1998β. Hammond 1972, 27. Hammond και Griffith 1979, 78, πιν. Ig.
  •  
  • Παραδείγματα
  • Βιβλίο με έναν συγγραφέα Morris, I. 1997. Ταφικά τελετουργικά έθιμα και κοινωνική δομή στην κλασική αρχαιότητα, μτφ. Κ. Μαντέλη. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
   Βιβλίο με δύο και άνω συγγραφείς Kazhdan, A. και G. Constable 1982. People and Power in Byzantium: An introduction to Modern Byznatine Studies.i Washington, DC: Dumbarton Oaks
   Matravers, D., J. Pike και N. Warburton (επιμ.) 2001. Reading Political Philosophy: Machieavelli to Mill. Λονδίνο: Routledge
   Βιβλίο με επιμελητή Carden, R. 1974. The Papurus Fragments of Sophocles: An edition with Prolegomena and Commentary (Texte und Kommentare). Βερολίνο/Νέα Υόρκη: de Gruyter
   Βιβλίο συλλογικό χωρίς συγγραφέα Λοιβή: Εις μνήμην Ανδρέα Γ. Καλοκαιρινού Ηράκλειο: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 1994
   Πρακτικά του Α' Διεθνούς Συμποσίου, H καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο: Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση, Αθήνα 15-17 Σεπτεμβρίου 1988. Αθήνα: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών/ΕΙΕ, 1989.
   Βιβλίο σε σειρά Παπαδοπούλου - Κανελλοπούλου, Χ. 1997. Ιερό της Νύμφης: Μελανόμορφες λουτροφόροι (Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου, 60). Αθήνα: ΤΑΠΑ
   Βιβλίο σε δεύτερη κ.λ.π. έκδοση Van Inwagen, P. 22001.Metaphysics. Boulder, Conn: Westview Press.
   Pedley, J. G. 1997, Greek Art and Archaeology. Αναθ. έκδ. Νέα Υόρκη: Abrams
   Πολύτιμο έργο Hammond, N.G.L. 1972, A History of Macedonia, 1. Historical Geography and Prehistory. Oξφόρδη: Clarendon
   Hammond, N.G.L. και G.T. Griffith 1979. A History of Macedonia, 2, 550-336, Β.C. Oξφόρδη: Clarendon
   Plamenatz, J. 1963. Man and Society. 2 τόμοι. Λονδίνο: Longman
   Κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο (επιμ.) Carr, A.W. 1995, Originailty and the Icon. A.R. Littlewood (επιμ.), Originality in Byzantine Literature, Art and Music. Οξφόρδη: Οxbow, 115-24
   Άρθρο σε περιοδικό Τσούνα - McKirahan, B. 1999. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και το πρόβλημα των άλλων νόων. Δευκαλίων 17: 67-84.
   Λήμμα (σε λεξικό, εγκυκλοπαίδεια, κ.λ.π.) Boulnois, O. 2002, Analogie. Στο C. Gauvard, A. de Libera και Μ. Zink (επιμ.), Dictionnaire du MoyenAge. Παρίσι: PUF, 52-54.
   Wessel, K. 1970. Jonas. RbK, 3: 647-655
   Δημοσίευση στο διαδίκτυο Marchad, J. 1999, Feudalism and Knighthood, <http://orb.rhodes.edu/wemsk/feudknightwemsk.html> (29/10/2002)


Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, TK 74100, Ρέθυμνο, Κρήτη
28310 77780-81
dean@phl.uoc.gr
Ανάπτυξη από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
με χρήση ανοικτών τεχνολογιών, Απρίλιος 2016
kalohr@uoc.gr